Етапи на програмата „таен клиент”

Тайните клиенти осигуряват възможност (чрез подробните си коментари) за обучение на персонала, включително за използване на най-ефективните продажбени техники.

Дребните разминавания в очакванията на потребителите спрямо реално предоставената им услуга могат да получат разрешението си още на оперативно ниво. Добър пример за стартиране на дейностите по подобряване на качеството на обслужване е редовното изнасяне на резултатите на достъпно за всички служители място. Тези резултати могат да се обсъждат на ежеседмични събрания със служителите.

Ефективен начин за въвличане на всички служители в процеса и мотивирането им е провеждането на срещи, на които да се обсъдят няколко реални ситуации, описани от “тайните” клиенти, участващи в програмата, заедно с предложенията на самите служители за по-добра реакция в съответната ситуация. По този начин всички служители започват да се чувстват ангажирани с промяната и имат възможност да се учат един от друг. Възможно е тези дейности да бъдат реализирани и от агенцията, провеждаща програмата “таен” клиент.

Когато в програмата “таен” клиент се заложат и серия от добре обмислени стимули, за които служителите са добре информирани, може да се подобри представянето им в съответствие с ясно определени фирмени критерии и очаквания за тяхното поведение с потребителите.

Това предполага въвеждането на различни модели на обучение на служителите, а освен това оценяването и възнаграждаването на добрите резултати допълнително ги мотивира. Фирмата може да стимулира заинтересоваността и мотивацията на служителите си като въведе неформално обучение със служители от ключови звена или чрез разработването на различни материали и методи за обучение на служителите си във вид на интерактивни CD-ROM или е-Обучение.

ПОЗВЪНЕТЕ НИ НА

+359 889 098 560 | +359 894 700 429

ПИШЕТЕ НИ НА

office@shoppixbg.com

Социални мрежи