Алтекс Интерглобал ООД обработва личните данни в съответствие с Общия Регламент относно защитата на данните (ОРЗД) и с всички други приложими нормативни актове.

ВАШИТЕ ПРАВА СЪГЛАСНО ОРЗД

Алтекс Интерглобал ООД спазваме Вашите права съгласно изискванията на ОРЗД и всички други приложими нормативни актове. В този смисъл Вие имате възможност да осъществявате Вашите права.

Право на достъп и коригиране
Можете да поискате достъп до Вашите лични данни. Можете също така да поискате коригирането на неточни лични данни или да поискате допълването на непълни лични данни.
Можете да поискате всякаква налична информация за източника на личните данни, както и копие от обработваните от нас лични данни.

Право да бъдете забравени
Правото да бъдете забравени Ви позволява да поискате изтриване на Вашите лични данни в случай, че:

 • личните данни повече не са необходими;
 • избрали сте да оттеглите Вашето съгласие, ако обработването се основава на съгласието и няма друго правно основание за обработването;
 • възразили сте срещу обработването на Вашите лични данни, включително чрез автоматизирани средства, използващи технически спецификации;
 • Вашите лични данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • съществува правно задължение за изтриване на Вашите лични данни;
 • изтриването е необходимо за спазване на приложимото законодателство.

Право на ограничаване на обработването
Можете да поискате ограничаване на обработването на Вашите лични данни, когато:

 • оспорвате точността на личните данни;
 • ние не се нуждаем повече от личните данни за целите на обработването;
 • сте възразили срещу обработване, основаващо се на законни интереси.

Право на преносимост на данните
Имате право да получите, когато е приложимо, Вашите лични данни, които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Имате право да прехвърлите тези данни на друг Администратор без възпрепятстване от наша страна, когато:

 • обработването на Вашите лични данни е основано на съгласие или на договор;
 • обработването се извършва по автоматизиран начин.Можете също така да поискате Вашите лични данни да бъдат директно прехвърлени на друго лице по Ваш избор (когато технически е възможно).

Право на възражение
Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни, включително във връзка с профилиране или директен маркетинг (маркетинг съобщения).

Право на оттегляне на съгласие
Когато обработването на Вашите лични данни се основава единствено на Вашето съгласие, можете да оттеглите съгласието си по всяко време.

Право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматично обработване
Имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматично обработване, включително профилиране, което поражда правни последици за Вас или което Ви засяга в значителна степен.

Право на жалба пред компетентен надзорен орган
Ако имате оплакване срещу нас, свързано с неприкосновеността на Вашите лични данни, следва да ни изпратите Вашето оплакване по имейл или по пощата. Ако не сте удовлетворени от нашия отговор, можете да защитите Вашите права, като се обърнете към местния надзорен орган (Комисия за защита на личните данни) или компетентния съд в Р.България.

Уведомление за нарушение
Ако възникне нарушение, свързано с лични данни, което вероятно ще доведе до висок риск за вашите права и свободи, ние ще уведомим вас и съответния надзорен орган своевременно.

УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА ВИ

Можете да упражните всички свои права, касаещи конкретни искания, директно през Вашия профил или като ни изпратите имейл, спрямо насоките, приложени в следващата точка.

Можете да упражните правото си наподаване на жалба пред нас и/или компетентен надзорен орган винаги, когато имате притеснение, свързано с неприкосновеността на Вашите лични данни. Ние ще работим в посока намирането на адекватно и задоволително решение на подаденото от Вас оплакване, така че да не се налага да подавате жалба до съответния надзорен орган.

Оплакванията и възраженията Ви могат да се отнасят примерно, но не само, до:

 • Несправедливо или незаконосъобразно обработване на лични данни;
 • Неправомерно използване на лични данни;
 • Неразрешен достъп до лични данни;
 • Загуба на лични данни.

Винаги, когато имате притеснения или проблеми, свързани с начина на обработка и съхранение на Вашите лични данни, следва да се свържете с нас, на контактите по-долу (в края на документа). Ако имате оплакване, възражение срещу нас, свързано с неприкосновеността на Вашите лични данни, следва да ни изпратите Вашето оплакване и/или възражение по имейл или по пощата. Ако не сте удовлетворени от нашия отговор, можете да защитите Вашите права, като се обърнете към местния надзорен орган (Комисия за защита на личните данни). Можете да направите това с информацията за контакт тук: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

За да можем да обработим Вашето оплакване възможно най-бързо и адекватно, е важно да ни предоставите детайлна и подробна информация за проблема. Всички оплаквания се разглеждат до 30 дни от постъпването им. Вие ще бъде информирани за нашето становище и предприети действия своевременно.

ИЗПРАЩАНЕ НА ИСКАНИЯ, ОПЛАКВАНИЯ И ВЪЗРАЖЕНИЯ, ИЗПРАТЕНИ ДО НАС ПО ИМЕЙЛ ИЛИ ПОЩА

Когато упражнявате правата си директно през Вашия профил, просто следвайте стъпките и бъдете подробни при описанието на Вашата заявка.

Когато упражнявате правата си по имейл или по пощата, при изготвянето на Вашето искане, възражение и/или оплакване и за да можем да го обработим бързо и по възможно най-ефективния начин, е важно да ни изпратите точна и подробна информация, като използвате следното указание:

1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ РЕКВИЗИТИ:

До: Алтекс Интерглобал ООД (собственик на търговска марка Shoppix BG), ЕИК 103139038, със седалище в гр. Варна и адрес на управление ул. „Ген. Киселов" 10, ап. 13, представлявано от Светлозара Иванова – Управител и Петина Петрова – Управител

От:

 • три имена
 • телефонен номер
 • адрес на електронна поща (email), с която сте регистрирани в системата ни
 • потребителско име – препоръчително, но не задължително

2. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РЕКВИЗИТИ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ИСКАНЕТО / ОПЛАКВАНЕТО / ВЪЗРАЖЕНИЕТО:

 • Искане за достъп до данните Ви: Ако желаете да поискате достъп на данни, които не са налични в профила Ви, молим да посочите лични данни, които са предмет на искането, и да потвърдите, че те могат да бъдат изпратени по имейл (електронна поща).
 • Искане на преносимост на данните: Ако желаете да поискате преносимост на данните, молим да посочите лични данни, които са предмет на искането, и да потвърдите, че те могат да бъдат изпратени по имейл (електронна поща) или, ако технически е възможно, на адреса на нов Администрато, посочени по-долу).
 • Искане за коригиране на данни: Ако желаете да поискате коригиране на данни, които не са налични в профила Ви, молим да посочите лични данни, които са предмет на искането, както и да посочите причините, обосноваващи Вашето искане.
 • Искане за ограничаване на обработването: Ако желаете ограничаване на обработването на Вашите лични данни, молим да уточните подолу кое обработване следва да бъде ограничено, както и да посочите причините, обосноваващи Вашето искане.
 • Искане за изтриване на лични данни (закриване на акаунт): Ако желаете изтриване на Вашите Лични данни, молим да уточните по-долу кои лични данни следва да бъдат изтрити (конкретни или всички), както и да посочите причините, обосноваващи Вашето искане.
 • Възражение срещу обработка: Ако възразявате срещу обработването на Вашите лични данни, молим да уточните по-долу срещу обработването на кои лични данни възразявате, както и да посочите причините, обосноваващи Вашето искане.
 • Оплакване: В случай на оплакване, молим да опишете колкото е възможно по-подробно в какво се състои Вашето оплакване, за да можем да Ви съдействаме адекватно и възможно най-бързо да намерим решение (напр. причините, поради които считате, че е нарушен Общия регламент за защита на данните (ОРЗД) или друг приложим нормативен акт).

НАШИТЕ ДЕЙСТВИЯ ПО ИЗПРАТЕНИ ИСКАНИЯ, ОПЛАКВАНИЯ И ВЪЗРАЖЕНИЯ ДО НАС

В рамките на 3 (три) работни дни ще получите съобщение от нас по електронната Ви поща (email), потвърждаващо получаването на Вашето искане, възражение и/или оплакване.

При разглеждането на Вашето искане, възражение и/или оплакване ще спазим поверителността. При необходимост, то ще бъде обект на проучване, като е възможно да се свържем с Вас с допълнителни въпроси, с цел проучване на постаевния от Вас въпрос. Ако изначално не сте ни изпратили достатъчно информация, ще се свържем с Вас, за да Ви уведомим за нуждата от допълнения, необходими за обработката на искането, възражението и/или оплакване.

След като допълним информацията, която ни е необходима (ако това се налага), ще се свръзжем с Вас в срок до 30 (тридесет) дни, за да предложим решение. Този краен срок може да бъде удължен при определени обстоятелства, в зависимост от естеството на искане, възражение и/или оплакване. Ако сте съгласни с предложеното решение, ние ще работим заедно с Вас, за да приключим въпроса.

Ако не сте съгласни, ще продължим заедно да търсим решение, като ще се свържем с Вас, за да предложим ново решение в рамките на 30 (тридесет) дни от сезирането му. Ако предложеното решение е удовлетворително за Вас, Ние ще приключим въпроса по предложения начин.

Ако останете неудовлетворени от решението ни или не сте получили отговор в рамките на гореспоменатия срок, можете да се обърнете към местния съд или към съответния надзорен орган за защита на данните. Молим да имате предвид, че можете да подадете искане/оплакване до нас и/или жалба до Комисия за защита на личните данни.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Алтекс Интерглобал ООД
ЕИК 103139038
седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Ген. Киселов" 10, ап. 13

Контакти:

Варна: +359 52 61 12 72
мобилен: +359 889 09 85 60, +359 894 70 04 29
email: gdpr@shoppixbg.com – във връзка с личните Ви данни и свързаните с тях права
email: office@shoppixbg.com – за всички други въпроси
web: www.shoppixbg.com
ПОЗВЪНЕТЕ НИ НА

+359 889 098 560 | +359 894 700 429

ПИШЕТЕ НИ НА

office@shoppixbg.com

Социални мрежи