Политиката за защита на личните данни на Алтекс Интерглобал ООД посочва как събираме, използваме, съхраняваме, обработваме Вашите лични. Политиката ни за защита на личните данни описва мерките, които предприемаме, за да осигурим и гарантираме защитата на Вашите лични данни. С нея Ви информираме как да се свържете с нас, за да отговорим на всякакви въпроси, които имате, във връзка със защитата на данните Ви.

НАШАТА И ВАШАТА РОЛЯ

Алтекс Интерглобал ООД сме агенция за маркетингови проучвания, собственик на търговска марка Shoppix. В нашата работа, ние събираме, съхраняваме и обработваме лични данни, необходими ни за осъществяване на нашата дейност и в зависимост от изискванията на европейското и българското законодателство. Събираме само толкова лични данни, колкото е необходимо за качественото изпълнение на нашата работа и за спазването на нормативните изисквания.

В зависимост от Вашата роля в този процес, може да използвате нашия сайт (http://shoppixbg.com/ ) и/или услуги като един от следните типове потребители по-долу:

 1. Служители (наети на трудов и/или граждански договор);
 2. Краен клиент (негови представители и служители);
 3. Външно лице (респонденти).

В тази Политика "Вие" и "Ваша" означава всеки потребител от изброените по-горе типове потребители. "Ние", "нас", "нашият" и означава Алтекс Интерглобал ООД.

СЪБИРАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

1. СЪОТВЕТСТВИЕ С ЕВРОПЕЙСКОТО И С ПРИЛОЖИМОТО НАЦИОНАЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

Ние се ангажираме да спазваме цялото приложимо законодателство, свързано със защитата на личните данни. Ние гарантираме, че личните данни ще бъдат събирани и обработвани в съответствие с правото на ЕС и с българското законодателство в сферата на защита на данните.

2. ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ, ДОБРОСЪВЕСТНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ

В нашата работа, ние събираме, съхраняваме и обработваме лични данни, необходими ни за осъществяване на нашата дейност и в зависимост от изискванията на европейското и българското законодателство. Събираме само толкова лични данни, колкото е необходимо за качественото изпълнение на нашата работа и за спазването на нормативните изисквания. Когато събираме и обработваме Ваши лични данни, ние ще Ви предоставим информация кой отговаря за обработването на Вашите лични данни, за какви цели се обработват Вашите лични данни, кои са техните получатели, какви са Вашите права и начините за упражняването им и др., освен ако това се окаже невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия от наша страна. Когато това се изисква от приложимото законодателство, ние ще потърсим Вашето предварително съгласие (примерно, преди да започнем събирането от Вас на каквито и да е чувствителни лични данни).

3. ЗАКОННОСТ И КАТЕГОРИИ НА СЪБИРАНИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Вашите Лични данни се събират за конкретни, изрични и законни цели и не се обработват по начин, който е несъвместим с тези цели.
Личните данни се събират от нас и се използват по различен начин в зависимост от това какъв тип потребител сте (каква е Вашата роля, според „Нашата и Вашата роля“). Имайте предвид, че настройката на браузъра "Не проследявай" не е свързана с нашите продукти и услуги.
Ако сте Служители (наети на трудов и/или граждански договор), можем да събираме от вас информация, необходима ни, за да можем да изпълним нашите ангажименти към Вас, съобразно изискванията на Закона и нуждите ни за качественото изпълнение на нашата работа, както и за да можете Вие да изпълнявате своите задължения като наш служител.

Може да събираме следната информация:

 • Идентификационни данни
 • Лични основни данни
 • Основни данни за договор (договорни отношения)
 • Данни за работа / професионален живот
 • Данни за заетостта и компенсацията
 • Информация за професионалните умения
 • Данни за личния живот
 • Показатели за ефективността и история
 • Данни за плащане (номера на банкови сметки)
 • Медия файлове и информация от медийни файлове
 • Резултати от извършени от Вас проучвания и възложени задачи

Събираме информацията за следните цели:

 • Да сключваме договори с Вас
 • Да издаваме всички документи (като командировъчни заповеди, служебни бележки, декларации, протоколи и други), които се изискват по Закон във връзка с изпълнението Ви на поставените Ви задачи, както и за архивни цели
 • Да заплащаме възнаграждение, данъци и осигуровки по договорите
 • Да Ви профилираме в зависимост от нуждите на всеки индивидуален проект, в който желаете да участвате, или за да Ви предложим конкретни задачи
 • Да следим ефективността Ви и спазването от Ваша страна на договорните ни отношения

Ако сте Краен клиент (негови представители и служители), можем да събираме от вас информация за Вашите служители и/или клиенти, която Вие предоставяте съзнателно и доброволно за целите на възложената ни от Ваша страна работа, съгласно нашите договорни отношения с Вас. Ваш ангажимент е да информирате всички свои служители и/или клиенти, чиито данни са събрани в хода на извършване на възложената ни от Вас работа и да разполагате с тяхното съгласие.

Можем да събираме следната информация:

 • Данни за заетостта, работното време
 • Идентификационни данни
 • Данни за работа / професионален живот
 • Информация за професионалните умения
 • Лични основни данни
 • Основни данни за договор (договорни отношения)
 • Показатели за ефективността и история
 • История на клиента
 • Данни за фактуриране (данъчни идентификационни номера, номера на банкови сметки)
 • Медия файлове и информация от медийни файлове
 • Резултати от проучванията, възложени ни от Ваша страна, и събиране на данни и отчитане събраните данни

Събираме информацията за следните цели:

 • Да осъществим по най-добрия начин възложената ни от Ваша страна работа, съгласно нашите договорни отношения с Вас и изискванията на европейското и българското законодателство.
 • Да осигурим архив на събраните, във връзка с договорните ни отношения с Вас, резултати от проучванията, възложени ни от Ваша страна, и събиране на данни и отчитане събраните данни.
 • Да осигурим възможност за анализ на събраните във времето данни.
 • Да изпълним всички други цели, заложени в договорните ни отношения.

Ако сте Външно лице (респондент), е възможно някоя от горните категории информация, включително от специалните категории данни в зависимост от целите на проучването, да е събрана за вас и да е влязла в нашата система.

В редки случаи е възможно да събираме специални категории данни за всички типове потребители, във връзка с осъществяването на нашата работа и сключените договори с нашите клиенти. Такива данни са:

 • Расов или етнически произход
 • Политически убеждения
 • Религиозни или философски убеждения
 • Членство в синдикати
 • Генетични данни
 • Биометрични данни с цел уникална идентификация на физическо лице
 • Здравни данни
 • Данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице

При предоставяне на нашите услуги в полза на нашите клиенти или във връзка с нашите договорни отношения, можем също така да обработваме лични данни от името на друг Администратор (било то клиент или подизпълнител) основно за целите на по-ефективна работа, управление, изпълнение и доставка на нашите услуги по целия свят. Ние гарантираме, че обработваните лични данни са адекватни, подходящи и ограничени до това, което е необходимо за целите, за които се обработват.

4. ТОЧНОСТ НА ДАННИТЕ, ИЗПОЛЗВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

Вие сте длъжни да ни предоставяте точни и актуални лични данни, така че ние да можем да изпълняваме нашата работа съобразно европейското и българското законодателство. В зависимост от типа потребител, Вие имате акаунт за достъп до нашите услуги, в който акаунт е налична Вашата лична информация.

Ако сте Служители (наети на трудов и/или граждански договор), Вие сами попълвате личните си данни във Вашия личен профил. При необходимост, винаги можете да актуализирате данните си. Ние няма да направим това вместо Вас – ние не трием, променяме, заменяме, добавяме данни във Вашия личен профил.

Ако сте Краен клиент (негови представители и служители), Вие имате акаунти с минимално количество въведени лични данни (задължителни са име, телефон, имейл и град, като сами решавате необходимо ли е да ни дадете друга информация, във връзка със съвместната ни работа). Тези данни се предоставят от Вас за всички Ваши служители и представители, за които сте пожелали да осигурите достъп до нашите услуги, във връзка с изпълнението на договорните ни отношения. Ние подготвяме служебни акаунти спрямо предоставените от Вас данни, като Вие имате ангажимента да ни информирате при необходимост от актуализиране на данните.

Ако сте Външно лице (респондент), Вие нямате акаунт за достъп до нашите услуги, а Вашите данни са събрани в хода на осъществяване на нашата дейност.

Запазваме вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо за целите, за които първоначално са били събрани или както е позволено от закона.

5. ОТ КОГО И ЗА КОГО СЪБИРАМЕ ИНФОРМАЦИЯ (СУБЕКТИ НА ДАННИ)

Предвид посочените по-горе роли (вижте "Нашата роля и Вашата"), ние събираме горната информация от и/или чрез:

 • Персонал, служители, агенти, консултанти, бизнес партньори, доставчици, подизпълнители
 • Независими изпълнители като полеви агенти, тайни клиенти, обаждащи се, купувачи, интервюиращи
 • Респонденти
 • Приятели и семейство
 • Субекти на данни от източника на крайния клиент (или потенциалния краен клиент): Персонал, служители, агенти, съветници, бизнес партньори, доставчици, подизпълнители; Клиенти, приятели и семейство
 • Други лица

6. КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ИНФОРМАЦИЯТА, КОЯТО СЪБИРАМЕ

Ние не продаваме личните ви данни. Използваме само информацията, която събираме, за да предоставим и подобрим нашите продукти и услуги. Вашият IP адрес може да бъде използван за определяне на географското Ви местоположение. Поддържаме различни дневници, свързани с личните данни и историята на потребителите, за вътрешни и счетоводни цели.

Ако сте Служител / агент (нает на трудов и/или граждански договор), Вашите лични данни се използват, обработват и съхраняват в зависимост от законовите изисквания и в срок, предвиден от Закона.

Ако сте Краен клиент или Външно лице, Вашите лични данни могат се използват, обработват и съхраняват от нас и нашите доставчици, във връзка с изпълнението на нашите договорни ангажименти и съобразно европейското и българското законодателство.

За подробности относно начина, по който нашите доставчици използват информацията, която събират чрез нашите продукти и услуги, моля, направете справка със специфичните им правила за поверителност или се свържете директно с тях. Ако имате нужда от помощ в това отношение, моля, свържете се с нас, като използвате информацията за връзка по-долу.

7. СИГУРНОСТ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Ние вземаме много сериозно сигурността на вашите лични данни и предприемаме разумни стъпки, за да ги предпазим от загуба, злоупотреба и неоторизиран достъп, разкриване, промяна и унищожаване. Въведохме подходящи физически, електронни и управленски процедури, за да гарантираме защитата на вашите лични данни.

8. РАЗКРИВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

По принцип ние не споделяме вашата информация, освен ако това не се изисква от закона или във връзка с доставката на нашите продукти и услуги.

В обичайния ход на нашата дейност и за целите на обработването можем да споделим Вашите лични данни със съответния персонал в Алтекс Интерглобал ООД или с нашите надлежно упълномощени доставчици/търговци, изпълнители/подизпълнители, за да осигурим последователност в набирането и управлението на нашия персонал и за да увеличим качеството и ефективността на нашите услуги и бизнес операции.

Можем да бъдем също така задължени да разкрием лични данни пред регулаторни органи, съдилища и административни, държавни или общински органи, когато това се изисква по силата на закон, подзаконови нормативни актове или процедури, или с цел защитата на интересите, правата или имуществото на Алтекс Интерглобал ООД или на свързани с нас трети страни.

Може да използваме доставчици, за да предоставяме съхранение, хостинг, инфраструктура, поддръжка и обработка при доставката на нашите продукти и услуги. Също така може да използваме доставчици за целите на проверката на данните и за целите на борбата с измамите. Влизаме в споразумения за конфиденциалност и обработка на данни с всеки от нашите доставчици, за да гарантираме, че те отговарят на най-високите стандарти за поверителност. Ние редовно преглеждаме тези стандарти и практики.

Извън горепосочените хипотези няма да споделяме Вашите Лични данни с други лица, освен ако не сте поискали това или не сте ни дали Вашето предварително съгласие за такова споделяне.

9. МЕЖДУНАРОДНО ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Европейското законодателство за защита на данните не позволява предаването на лични данни на държави извън ЕС/ЕИП, които не осигуряват адекватно ниво на защита на данните. Ние не предаваме лични данни на държави извън ЕС/ЕИП, а ако това се наложи, ние непременно ще предприемем адекватни мерки за защита на Вашите лични данни. Ще получите повече информация, ако се наложи подобно предаване на лични данни извън Европа.

БИСКВИТКИ

"Бисквитките" са части от текст, които се записват на твърдия диск на Вашия компютър, когато посещавате определени уебсайтове. "Бисквитките" могат да подобрят Вашата онлайн дейност като запазят Вашите предпочитания, докато посещавате даден уебсайт.

Продуктите на нашия доставчик на платформа използват "бисквитки" и подобни технологии, за да осигурят определени функции и функционалност. Те се използват само за законни интереси в предоставянето и оптимизирането на услугите за вас. По-конкретно, се използват "бисквитки" за:

 1. Сигурност / удостоверяване: Когато влезете и удостоверяваме самоличността ви, използваме "бисквитка", за да потвърдим, че сте влезли в профила си.
 2. Функционалност: Някои функции, които използвате в системата, могат да използват "бисквитка", за да предоставят данните или информацията, която поискате.
 3. Предпочитания: Когато зададете определени настройки за конфигурация в платформата, можем да използваме "бисквитка", за да съхраним тази настройка.

Тук можете да прочетете конкретната Политика за "бисквитките" на Нашия доставчик.

Можете да използвате настройките на браузъра си, за да премахнете или деактивирате "бисквитките", но нашите продукти и услуги вероятно няма да работят правилно за вас.

ВЪНШНИ ВРЪЗКИ

Ние не носим отговорност за съдържанието във външни връзки. Съдържанието на уебсайтовете на трети страни и свързаните с тях правила за поверителност са отговорност на съответните им собственици.

ЗАКРИЛА НА ДЕЦАТА

Нашите продукти и услуги не са предназначени за употреба от лица под 18-годишна възраст. Не им позволяваме да се регистрират и не събираме лични данни от тях. Ако по някаква причина установим, че сме събрали лични данни от непълнолетен, може да изтрием тази информация без предизвестие. Ако имате основание да смятате, че това се е случило, моля, свържете се с нас.

МОБИЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

MobiAudit, Surveo и Mobalytics са мобилни приложения на нашия доставчик на платформата, които той поддържа. Те синхронизират данните в системата ни с Вашето устройство. Ако сте въвели лични данни, те се съхраняват на устройството ви. Изтриването на приложението също ще премахне тези данни от устройството ви.

Имайте предвид, че изпращането на проучване не премахва непременно каквато и да е информация или носител (например изображения, видеоклипове, записи), заснети извън приложението. Тези данни ще трябва да бъдат премахнати от вас.

Приложенията съхраняват имейл адресите и паролите, които ни предоставяте. Можете да изтриете тези данни, като премахнете профила от приложенията или изцяло изтриете приложенията.

ПРОМЕНИ В НАШАТА ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

От време на време може да актуализираме нашата Политика за за защита на личните данни. Моля, проверявайте периодично, за да видите промените. Ако направим промяна в тази декларация за поверителност, която съществено засяга защитата ви, ще ви уведомим.

GDPR ПРАВА И ВАШИЯ КОНТРОЛ НА ДАННИ

Ако сте гражданин на ЕС / ЕИП, имате определени законни права, изброени по-долу. Вие упражнявате тези права директно през Вашия акаунт в нашата платформа и/или като се свържете директно с нас. Вие разполагате с контрол на данните, които събираме, съхраняваме и обработваме.

 • Ако сте наш служител / агент (наети по трудов и/или граждански договор), ние събираме личната Ви информация съобразно законодателството. Ако имате въпроси относно тези данни, моля, свържете се с нас, като използвате информацията за връзка по-долу. Ще отговорим на вашето искане да упражните някое от тези права в рамките на 30 дни от получаването му.
 • Ако сте потребител на краен клиент, е възможно вашият работодател да е администратор на данни. В този случай, моля, свържете се с подходящото лице за контакт при вашия работодател.
 • Ако сте външно лице, което посещава нашия уеб сайт или използва нашите продукти/услуги, събираме само ограничените лични данни, споменати по-горе. Ако имате въпроси относно тези данни, моля, свържете се с нас, като използвате информацията за връзка по-долу. Ще отговорим на вашето искане да упражните някое от тези права в рамките на 30 дни от получаването му.

Като постоянно пребиваващ в ЕС / ЕИП, вашите конкретни права по GDPR включват:

Право на достъп и коригиране
Можете да поискате достъп до Вашите лични данни. Можете също така да поискате коригирането на неточни лични данни или да поискате допълването на непълни лични данни.Можете да поискате всякаква налична информация за източника на личните данни, както и копие от обработваните от нас лични данни.

Право да бъдете забравени
Правото да бъдете забравени Ви позволява да поискате изтриване на Вашите лични данни в случай, че:

 • личните данни повече не са необходими;
 • избрали сте да оттеглите Вашето съгласие, ако обработването се основава на съгласието и няма друго правно основание за обработването;
 • възразили сте срещу обработването на Вашите лични данни, включително чрез автоматизирани средства, използващи технически спецификации;
 • Вашите лични данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • съществува правно задължение за изтриване на Вашите лични данни;
 • изтриването е необходимо за спазване на приложимото законодателство.

Право на ограничаване на обработването
Можете да поискате ограничаване на обработването на Вашите лични данни, когато:

 • оспорвате точността на личните данни;
 • ние не се нуждаем повече от личните данни за целите на обработването;
 • сте възразили срещу обработване, основаващо се на законни интереси.

Право на преносимост на данните
Имате право да получите, когато е приложимо, Вашите лични данни, които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Имате право да прехвърлите тези данни на друг Администратор без възпрепятстване от наша страна, когато:

 • обработването на Вашите лични данни е основано на съгласие или на договор;
 • обработването се извършва по автоматизиран начин.Можете също така да поискате Вашите лични данни да бъдат директно прехвърлени на друго лице по Ваш избор (когато технически е възможно).

Право на възражение
Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни, включително във връзка с профилиране или директен маркетинг (маркетинг съобщения).

Право на оттегляне на съгласие
Когато обработването на Вашите лични данни се основава единствено на Вашето съгласие, можете да оттеглите съгласието си по всяко време.

Право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматично обработване
Имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматично обработване, включително профилиране, което поражда правни последици за Вас или което Ви засяга в значителна степен.

Право на жалба пред компетентен надзорен орган
Ако имате оплакване срещу нас, свързано с неприкосновеността на Вашите лични данни, следва да ни изпратите Вашето оплакване по имейл или по пощата, спрямо нашата Политика за обработка на искания, оплаквания и възражения . Ако не сте удовлетворени от нашия отговор, можете да защитите Вашите права, като се обърнете към местния надзорен орган (Комисия за защита на личните данни) или компетентния съд в Р.България.

Уведомление за нарушение
Ако възникне нарушение, свързано с лични данни, което вероятно ще доведе до висок риск за вашите права и свободи, ние ще уведомим вас и съответния надзорен орган своевременно.

Гражданите на ЕС / ЕИП, които желаят да подадат жалба до надзорния орган, трябва да направят това с информацията за контакт тук: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

Когато събираме лична информация от Вас, ние спазваме принципите за защита на личните данни на ЕС и българското законодателство.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Алтекс Интерглобал ООД
ЕИК 103139038
седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Ген. Киселов" 10, ап. 13

Контакти:

Варна: +359 52 61 12 72
мобилен: +359 889 09 85 60, +359 894 70 04 29
email: gdpr@shoppixbg.com – във връзка с личните Ви данни и свързаните с тях права
email: office@shoppixbg.com – за всички други въпроси
web: www.shoppixbg.com

РЕЧНИК - Определения

Жалба означава жалбата, подадена от субект на данни до надзорен орган, когато субекта на данни счита, че правата му съгласно приложимото законодателство за защита на данните са нарушени.

Администратор означава физическото или юридическо лице, което определя целите и средствата за обработването на Лични данни.

ЕС/ЕИП означава Европейския съюз/Европейското икономическо пространство.

Европейско законодателство за защита на данните или Общ Регламент относно защитата на данните или ОРЗД означава Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО.

Местното лице за контакт по защита на данните означава лицето, натоварено от нас да отговаря за въпросите, свързани със защитата на личните данни.

Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано; физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

Обработване или Обработване на лични данни означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с Лични данни или набор от Лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

Искане означава един от механизмите по ОРЗД, позволяващ на физическите лица да упражняват техните права (като право на достъп, на коригиране, на изтриване и др.). Физическото лице може да отправи Искане до всяко лице, обработващо негови Лични данни, било то Администратор или Обработващ.

Чувствителни данни означава “Специалните категории лични данни” по смисъла на ОРЗД, включително всички Лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и обработването на генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице. В това определение се включват също и Лични данни, свързани с присъди и нарушения.

Надзорен орган означава независим публичен орган, създаден от държава-членка, както е посочено в ОРЗД.

ПОЗВЪНЕТЕ НИ НА

+359 889 098 560 | +359 894 700 429

ПИШЕТЕ НИ НА

office@shoppixbg.com

Социални мрежи