По-долу можете да се запознаете с Политиката за бисквитките на нашия доставчик на платформата/системата, с която работите като след регистрация на нашия сайт: http://shoppixbg.com/. Моля, имайте предвид, че текстът на английски е оригиналната Политка на нашия Доставчик, а преводът на български е от нас, за Ваше улеснение при запознаване с Политиката.

What are Cookies? / Какво са бисквитки?

Cookies are small bits of data that websites store on the device (computer, mobile phone, tablet, etc.) that are used during your access of our online websites, mobile apps, and services (collectively referred to as the “Platform”). You can read more about cookies generally on Wikipedia. / "Бисквитките" са малки битове на данни, които уебсайтовете съхраняват на устройството (компютър, мобилен телефон, таблет и т.н.) и които се използват по време на достъпа ви до нашите онлайн уебсайтове, мобилни приложения и услуги (наричани общо "Платформата"). Можете да прочетете повече за "бисквитките" по принцип в Wikipedia.

This Cookie Policy describes what information our cookies and similar technologies gather, how we use it, why we store these cookies and for how long. / Тази политика на бисквитките описва каква информация събират бисквитките и подобни технологии, как я използваме, защо съхраняваме тези "бисквитки" и колко дълго.

What Cookies Do We Use? / Какви бисквитки използваме?

The Platform only uses first-party cookies (cookies set by the parts of the Platform you are visiting). / Платформата използва само бисквитки от първа страна ("бисквитки", зададени от части от платформата, която посещавате).

We do not use third-party cookies (cookies set by a server outside of the Platform). / Ние не използваме "бисквитки" на трети страни ("бисквитки", зададени от сървър извън платформата).

We only use the following types of cookies: / Използваме само следните видове "бисквитки":

  1. Required/Essential Cookies – These are required for the Platform to properly function for you. / Необходими/основни бисквитки - Те са необходими, за да може платформата да функционира правилно за вас.
  2. Functionality Cookies – These are used by the Platform to enable additional functionalities you may use and deliver the data or information you request. / Функционални "бисквитки" - Те се използват от Платформата, за да активират допълнителните функционалности, които можете да използвате и да доставяте данните или информацията, която поискате.
  3. Preference Cookies – These store your selected configuration settings in the Platform, allowing us to remember and honor those settings as you interact with the Platform. / Предпочитани "бисквитки" - Те съхраняват избраните от вас настройки за конфигуриране в платформата, което ни позволява да запомним и почитаме тези настройки, докато взаимодействате с платформата.

Specific cookies that the Platform sets are below: / Специфични "бисквитки", които са настроени от платформата:

Cookie / Бисквитка Type / Тип Purpose/Duration / Цел/Продължителност
Security/Authentication / Сигурност/Идентификация Required/Essential / Необходими/основни бисквитки When you log in and we authenticate your identity we use this cookie to confirm that you are logged in during your session. We set these cookies to be removed or cleared when you log out. / Когато влезете и удостоверим самоличността си, ние използваме тази "бисквитка", за да потвърдим, че сте влезли в сесията си. Задаваме тези бисквитки да бъдат премахнати или изтрити, когато излезете.

Managing/Disabling Cookies / Управление/Деактивиране на "бисквитките"

To read more about how to manage or disable cookies, please read the help information for your web browser and/or device. / За да прочетете повече за това как да управлявате или деактивирате "бисквитките", моля, прочетете помощната информация за вашия уеб браузър и / или устройство.

Please note that if you disable cookies our Platform will likely not operate correctly for you. / Моля, имайте предвид, че ако деактивирате "бисквитките", платформата ни вероятно няма да работи правилно за вас.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Алтекс Интерглобал ООД
ЕИК 103139038
седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Ген. Киселов" 10, ап. 13

Контакти:

Варна: +359 52 61 12 72
мобилен: +359 889 09 85 60, +359 894 70 04 29
email: gdpr@shoppixbg.com – във връзка с личните Ви данни и свързаните с тях права
email: office@shoppixbg.com – за всички други въпроси
web: www.shoppixbg.com
ПОЗВЪНЕТЕ НИ НА

+359 889 098 560 | +359 894 700 429

ПИШЕТЕ НИ НА

office@shoppixbg.com

Социални мрежи